W NASZEJ SZKOLE
 
  STRONA STARTOWA
  ROK 2017-2018
  PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW
  PLAN LEKCJI
  GODZINY ZAJĘĆ I PRZERW
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  WYWIADÓWKI I DYŻURY
  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
  RADY PEDAGOGICZNE
  PATRON SZKOŁY
  HYMN SZKOŁY
  PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
  KLASY - WYCHOWAWCY
  GABINET PEDAGOGA-LOGOPEDY
  GABINET PSYCHOLOGA
  GABINET PIELĘGNIARKI
  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA 2017-2018
  PRZETARG NA DOSTAWĘ ART. SPOŻ. DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
  PRZETARG-INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
  PRZETARG-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
  STOŁÓWKA
  SPORT W SZKOLE
  ŚWIETLICA
  BIBLIOTEKA
  RADA RODZICÓW
  LEGENDA BIAŁOŚLIWSKA
  PRZYDATNE LINKI
  UBEZPIECZENIA NA ROK 2017-2018
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
  800-LECIE BIAŁOŚLIWIA
  ARCHIWUM 2016-2017
  ARCHIWUM 2015-2016
  ARCHIWUM 2014-2015
  ARCHIWUM 2013-2014
  ARCHIWUM 2012-2013
  ARCHIWUM 2011-2012
  ARCHIWUM 2010-2011
  ARCHIWUM 2009-2010
  SAMORZĄD
  PROMOCJA ZDROWIA
  Licznik
  GALERIA
PRZETARG NA DOSTAWĘ ART. SPOŻ. DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej SIWZ - opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa (tekst jedn. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.)

Nazwa Zamówienia:

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie
w okresie od 01.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”

CPV:

Część 1 – Mięso i produkty mięsne (CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6; 

                15112300-9; 15130000-8; 15112100-7; 15131500-0)

Część 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9;

                15811000-6)

Część 3 – Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3)

Część 4 - Produkty spożywcze suche i inne (CPV: 15400000-2; 15800000-6)

Część 5 - Warzywa  (CPV: 03100000-2; 15300000-1; 03212100-1)

Część 6 – Owoce krajowe (CPV: 03100000-2; 15300000-1)

Część 7 – Owoce cytrusowe (CPV: 03100000-2; 15300000-1)

Część 8 – Jaja (CPV:  03142500-3)

Część 9 - Ryby mrożone, warzywa i owoce mrożone (CPV:15220000-6; 15331170-9;

                15221000-3;)

Nr sprawy: SPB.260.1.2017

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

89-340 Białośliwie, ul. 4 Stycznia 8

NIP  764-22-54-881

 

Tryb postępowania:   przetarg nieograniczony

                                                                

Zatwierdzono:                              Zofia Boć-Sosnowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

 

 

 

 

Białośliwie, dnia 09 września 2017 r.

- - - - -

 
 
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu
NIP: 764-22-54-881, REGON: 000266241                                  
Tel. 67 2875019,  fax  67 2875019
                 bialosliwieszp@wp.pl
 
 
e-mail: …………………………………
www.sp-wkaja.pl.tl
godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek      7.00 – 15.00
 
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia
 
 
1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art.10 w związku z art. 39 i innymi) — zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy. W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”
2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zostało przygotowane i prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 585932-N-2017 w dniu 09.09.2017 r., na stronie internetowej: www.sp-wkaja.pl.tl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
 
 
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy, w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych
art. 2 pkt 2).
 
 
 
1.    Nazwa zamówienia:
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie
w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”
 
 
 
 
2.    Opis przedmiotu zamówienia
 
 
1)      Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”

 
 
2)      Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisanym w szczegółowych opisach przedmiotów zamówienia, przy zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
3)      Część 1 zamówienia obejmuje zakup:
mięsa i produktów mięsnych
4)      Część 2  zamówienia obejmuje zakup:
pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
5)      Część 3  zamówienia obejmuje zakup:
nabiału
6)      Część 4  zamówienia obejmuje zakup:
artykułów spożywczych suchych i innych
7)      Część 5  zamówienia obejmuje zakup:
warzyw
8)      Część 6  zamówienia obejmuje zakup:
owoców krajowych
9)      Część 7  zamówienia obejmuje zakup:
owoców cytrusowych
10) Część 8  zamówienia obejmuje zakup:
jaj
11) Część 9  zamówienia obejmuje zakup:
    artykułów spożywczych – grupa produktów: ryby mrożone, warzywa i owoce mrożone
 
 
12) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1-9 do SIWZ:
 
 
-          Załącznik nr 1 dla Części 1 zamówienia
 
 
-          Załącznik nr 2 dla Części 2 zamówienia
 
 
-          Załącznik nr 3 dla Części 3 zamówienia
 
 
-          Załącznik nr 4 dla Części 4 zamówienia
 
 
-          Załącznik nr 5 dla Części 5 zamówienia
 
 
-          Załącznik nr 6 dla Części 6 zamówienia
 
 
-          Załącznik nr 7 dla Części 7 zamówienia
 
 
-          Załącznik nr 8 dla Części 8 zamówienia
 
 
-          Załącznik nr 9 dla Części 9 zamówienia
 
 
 
13) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty stanowi oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca złoży wypełniony formularz stanowiący ofertę odpowiadający numerem Części zamówienia, na którą składa ofertę (Załącznik nr 1, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 1 zamówienia, Załącznik nr 2, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 2 zamówienia, Załącznik nr 3, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 3 zamówienia, Załącznik nr 4, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 4zamówienia, Załącznik nr 5, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 5 zamówienia, Załącznik nr 6, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 6 zamówienia, Załącznik nr 7, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 7 zamówienia, Załącznik nr 8, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 8 zamówienia, Załącznik nr 9, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 9 zamówienia)
 
 
14) Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych artykułów.
 
 
15) Zamawiający zwraca uwagę na to, iż jeżeli Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie oznacza to jednak, iż poprzez dopuszczenie równoważności Zamawiający jest zobowiązany zrezygnować ze swoich oczekiwań co do cech, które mają dla niego istotne znaczenie.
16) Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a)
 
 
b)
 
 
 
c)
Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych
w formularzu ofertowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych
w budynku Szkoły. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
- Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
- Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
- Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,
- Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
- Muszą odpowiadać normom jakościowym, a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
d)
Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2015r., poz.594 z póż. zm.)
e)
Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
f)
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
g)
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony
w nieodpowiednich warunkach.
h)
Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji dostarczonych wadliwych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż podanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
i)
W przypadku zwiększenia bądź ograniczenia ilości żywionych dzieci Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości zamawianych towarów. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
j)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 9 do SIWZ.
 1.    Miejsce wykonania zamówienia:
Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8,
89-340 Białośliwie
2.    Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Część 1 – Mięso i produkty mięsne (CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6; 
                15112300-9; 15130000-8; 15112100-7; 15131500-0)
Część 2 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9;
          15811000-6)
Część 3 – Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3)
Część 4 - Produkty spożywcze suche i inne (CPV: 15400000-2; 15800000-6)
Część 5 - Warzywa  (CPV: 03100000-2; 15300000-1; 03212100-1)
Część 6 – Owoce krajowe (CPV: 03100000-2; 15300000-1)
Część 7 – Owoce cytrusowe (CPV: 03100000-2; 15300000-1)
Część 8 – Jaja (CPV:  03142500-3)
Część 9 - Ryby mrożone, warzywa i owoce mrożone (CPV:15220000-6; 15331170-9;
                15221000-3;)
 
           
 
 
3.    Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
 
 
 
4.    Oferty częściowe
Zamówienie jest podzielone na 9 Części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną lub więcej Części. Zamawiający nie wskazuje maksymalnej ilości Części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.
 
 
 
 
 
5.    Oferty wariantowe i równoważne
Zamawiający dopuszcza złożenia oferty równoważnej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże że oferowane przez niego dostawy, parametry jakościowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie oznacza to jednak, iż poprzez dopuszczenie równoważności Zamawiający jest zobowiązany zrezygnować ze swoich oczekiwań co do cech, które mają dla niego istotne znaczenie.
 
 
 
6.    Termin realizacji zamówienia
Od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
 
 
7.    Podwykonawcy
 
 
1)      Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 
 
2)      Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm (nazw) tych Podwykonawców.
 
 
3)      Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem, do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
 
 
4)      Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie części zamówienia Podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Wykonawcy.
5)      Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art.474 K.c) jak za własne zachowanie.
 
 
 
8.        Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.     
 
 
 
9.        Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
 
 
III  Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy
1.      O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie obowiązującego prawa żywnościowego, a w szczególności zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.), Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 z późn. zm.), Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).; Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 
 
2.        Zamawiający nie wymaga od Wykonawców spełnienia określonych warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1b ustawy Pzp.
 
 
3.        Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę
w stosunku do którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4  ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę:
 
 
1)   w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);
 
 
2)   który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 
 
4.        Wykluczenie wykonawcy następuje:
 
 
1)   w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione
 w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 
 
2)   w przypadkach, o których mowa:
 
 
a)    w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
 
 
b)   w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 
 
3)   w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 
 
4)   w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 
 
5)   w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 
 
5.         Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz       pkt 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 
 
6.         Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.
 
 
7.         Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
8.        Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
 
9.         Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 
 
1)    Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
 
 
2)    W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia,  Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 
 
3)    Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 
 
4)    Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 
 
-       zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 
 
-       zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną,
 
 
10.         Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej www.sp-wkaja.pl.tlinformacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
11.         Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
 
12.         Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o zapis art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
 
 
13.         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
 
 
14.         Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
15.         Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia /spółki cywilne, konsorcja/. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
 
 
16.         W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa, w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu musza spełniać łącznie.
 
 
 
IV. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
1.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:
 
 
1)      Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące oświadczenia:
a)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 10.
 
 
b)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, składane na podstawie art. 25a ust. 1, i o ile Wykonawca w ofercie powołuje
się na zasoby podmiotów trzecich lub/i podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, także w zakresie wynikającym
z art. 25a ust. 3 i 5 ustawy Pzp - wg wzoru załącznik nr 11 do Oferty;
 
 
c)      Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale;
 
 
1)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji – oferty stanowi oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca złoży ofertę – wypełniony Formularz Specyfikacji odpowiadający numerem Części zamówienia, na którą składa ofertę (Załącznik nr 1, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 1 zamówienia, Załącznik nr 2, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 2 zamówienia, Załącznik nr 3, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 3 zamówienia, Załącznik nr 4, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 4 zamówienia, Załącznik nr 5, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 5 zamówienia, Załącznik nr 6, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 6 zamówienia, Załącznik nr 7, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 7 zamówienia, Załącznik nr 8, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 8 zamówienia, Załącznik nr 9, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część 9 zamówienia)
 
 
2.    Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:
 
 
1)      Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a) brak podstaw wykluczenia, określonych w Rozdz. III ust. 4 SIWZ,
b) spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
 
 
2)      Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający skorzysta na każdym etapie postępowania
z wezwania Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3)        W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w Rozdz. III SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
 
 
b)   oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
 
 
3.      Forma składanych dokumentów:
 
 
1)        Oświadczenia, o których mowa wyżej  w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ppkt. a, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, Wykonawca złoży w oryginale.
 
 
2)        Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
 
3)        Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 
 
4)        Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 
 
5)        Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, w ust. 2 pkt. 3 lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 
 
5.      Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
 
6.      Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się.
 
 
7.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
 
8.      Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 
 
 
V. Informacje proceduralne
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w formie elektronicznej
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu     www.sp-wkaja.pl.tl
 
 
1.        Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą. elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. 
 
 
2.        Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może przekazać SIWZ w formie papierowej.
W takim przypadku Zamawiający będzie pobierał opłatę za kopiowanie i wysłanie zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami.
 
 
3.      Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie
tel. 67 2875019,  fax  67 287 5019
4.      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej
-
bialosliwieszp@wp.pl
 
 
5.      Do kontaktu z wykonawcami uprawniony jest intendent – Małgorzata  Matuszewska.
 
 
6.      W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej i niezwłocznie na piśmie. Każda za stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 
 
7.        W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający uznaje, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę lub na adres poczty e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 
 
8.        Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.
 
 
9.        Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
10.    W przypadku wniesienia zapytania, Zamawiający w terminie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.
 
 
11.    Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
 
 
12.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
 
 
13.    Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
14.    Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
15.    Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 
 
16.    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno
być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem ,,ZMIANA" lub WYCOFANIE".
 
 
17.    Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 21września 2017 r. o godz. 10.00 pokój nr 4 a.
 
 
18.    Otwarcie ofert jest jawne.
 
 
19.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
20.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
 
 
21.    Informacje, o których mowa w ust. 20 i 21 Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.
 
 
22.    Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
 
23.    Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
 
24.     Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
 
25.    Zamawiający poprawi w ofercie:
 
 
-       oczywiste omyłki pisarskie,
 
 
-       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 
 
-       inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawie omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
 
26.    Rażąco niska cena
 
 
1)   Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
 
 
a)    oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych
dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847);
 
 
b)   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
 
 
c)    wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 
 
d)   wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 
 
e)    powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 
 
2)   W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 
 
a)    wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 
 
b)   wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1.
 
 
3)   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa
na Wykonawcy.
 
 
4)   Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnienia lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
 
27.    Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z przesłanek enumeratywnie określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
 
 
28.    Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
 
29.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy bądź Wykonawcom spełniających warunki udziału w postępowaniu, których oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym SIWZ.
 
 
30.    Jeżeli wystąpią okoliczności określone w art. 93 ustawy, Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia i zawiadomi o tym fakcie pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie lub złożyli oferty.
 
 
31.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, ·o których mowa w art. 92 ust. 2 na stronie internetowej Zamawiającego.
 
 
32.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości.
 
 
33.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
 
 
VI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
1.        Sposób przygotowania oferty:
 
 
1)             Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną lub więcej Części. Zamawiający nie wskazuje maksymalnej ilości Części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.
 
 
2)             Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3)             Formularz oferty i załączone dokumenty podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji z zastrzeżeniem cz. IV ust. 1 SIWZ. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, które w swej treści wskazywać będzie osoby uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub przez notariusza.
 
 
4)             Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki muszą
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca się ponumerowanie stron.
 
 
5)             Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, ze ich treść będzie odpowiadała treści załączonych przez Zamawiającego formularzy.
 
 
6)             W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika
do reprezentowania.
 
 
7)             Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumenty dołączone do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone).
 
 
8)             Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem: ,Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 
 
9)             Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z wyraźnym opisem na co jest składana:
 
 
Oferta na: ……………………………….
 
 
Część… (wykonawca określi nr części)
nie otwierać przed …………………. r. godz. ………………
oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.
 
 
10)         W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.
 
 
11)         Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
 
2.        Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 89-340 Białośliwie, ul. 4 Stycznia 8.
 
 
3.        Termin składania ofert upływa w dniu  20 września 2017 r. o godz. 15.00.
 
 
4.        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 4 a w dniu 21 września 2017 r. o godz. 10.00.
 
 
5.        Sposób ustalenia ceny ofertowej:
 
 
1)             Wykonawca poda cenę za Część lub Części zamówienia (oddzielnie) w formularzu Oferty.
 
 
2)             Cena ofertowa winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu zamówienia tj. koszty sprzedaży, koszty dostawy asortymentu.
3)             Wykonawca poda w formularzu oferty ceny jednostkowe na każdy wymieniony w nim asortyment. Ceny nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
 
 
4)             Kalkulując cenę ofertową należy wnikliwie przeanalizować zapisy SIWZ w części dotyczącej przedmiotu zamówienia.
 
 
5)             Wszystkie wartości należy w ofercie wpisać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
 
6)             Cenę oferty należy podać w całości w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
 
 
7)             W cenie uwzględnia się wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia,
w szczególności opłaty i podatki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,          w tym podatek od towarów i usług.
8)             Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
 
6.        Termin związania ofertą
 
 
1)             Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 
 
2)             Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
3)             Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym ze Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody    na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
 
 
VII. Kryteria oceny ofert
 
 
1.      Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
 
Części I –  IX:
 
 
 
Cena, waga kryterium – 60 %:
 
 
Termin realizacji dostawy w godzinach, waga kryterium  – 35%
 
 
Termin płatności faktury VAT –  5%
 
 
 
2.        Każda z części oceniona zostanie oddzielnie
 
 
3.        Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najwyższym bilansem punktowym ceny
i pozostałych kryteriów oceny ofert.
 
 
4.        Oferty ocenione zostaną wg wzoru:
 
 
P = C + TD + TFV
Przy czym 1% = 1 pkt
P – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena oferty brutto”
TD – liczba punktów przyznanych w kryterium „termin realizacji dostawy”
TFV – liczba punktów przyznanych w kryterium „termin płatności faktury VAT”
 
 
 
a)   Sposób obliczania C:
 
Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób:
               Cmin
  C =                         x 60%
           Cof. ocen
 
gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty
Pc - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
 
 
 
b)      Sposób obliczania TD
Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeli
Termin realizacji dostawy asortymentu (liczony w godzinach)
Liczba przyznanych punktów (T)
do 5 godzin
0 pkt.
do 3 godzin
10 pkt.
 do 1godziny
15 pkt.
Wykonawca winien zaproponować długość okresu realizacji zamówienia zgodnie
ze wskazanymi okresami w tabeli. W przypadku podania innego terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadająca najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę terminowi, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. Wskazanie dłuższego niż 5 godzin terminu dostawy, będzie uznane za niezgodne z SIWZ
i spowoduje odrzucenie oferty.
 
 
 
c)      Sposób obliczania TFV
Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeli
Termin płatności faktury VAT
Liczba przyznanych punktów (T)
7 dni
0 pkt.
14 dni
3 pkt.
21 dni
5 pkt.
Wykonawca winien zaproponować termin płatności faktury VAT w dniach tj. 7 lub 14 lub 21. W przypadku podania innego okresu Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę terminowi płatności, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej.
 
 
 
 
VIII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.
 
 
IX. Istotne Postanowienia Umowy.
 
 
1.        Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, przedłożył ofertę najkorzystniejszą
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. Umowa może zostać zawarta w terminach wynikających z art. 94 ustawy Pzp. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do SIWZ.
 
 
2.        Zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi  za wady przedmiotu umowy na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.
 
 
3.        Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności:
 
 
1)        niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe        do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
 
 
2)        jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej            lub obu Stron,
 
 
3)        wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron
i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
 
 
4.         Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 
 
 
X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 
 
XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
1.     Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.
 
 
2.     Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
 
 
3.     Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 
 
4.     W  niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 
 
             1)     określenia warunków udziału w postępowaniu;
 
 
             2)     wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 
 
             3)     odrzucenia oferty odwołującego;
 
 
             4)     opisu przedmiotu zamówienia;
 
 
             5)     wyboru oferty najkorzystniejszej.
 
 
5.         Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 
 
6.         Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (adres: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu
 
 
7.         Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać sie z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
 
8.         Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
 
 
9.         W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
 
 
10.     Na czynności, o których mowa w pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.
 
 
11.     Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.
 
 
12.     Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.
 
 
13.     Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
14.     Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 
 
1)     15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
 
 
2)      1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu.
15.     Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w ustawie Pzp.
 
 
16.     Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 
 
17.     Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 
 
18.    Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora  wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 
 
19.     Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
 ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia
 lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
 
 
20.     Od wyroku sadu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
 
 
 
XII.  Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1.        W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
 
 
2.        W celu wykazania uprawnień do reprezentacji Wykonawcy - w przypadku osób fizycznych - osoba podpisująca umowę najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający jej umocowanie do reprezentacji, w szczególności aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający tożsamość lub stosowne pełnomocnictwo.
- - - - -  
Załącznik nr 12 do SIWZ
 
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
 
 
 
UMOWA nr SP……..09……2017
 
 
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie  w okresie
 
od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
zawarta w dniu ………………2017 r. w Białośliwiu
pomiędzy:
 
Gminą Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie NIP 764-26-13-133
 imieniu której działa:
Zofia Boć-Sosnowska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji z siedzibą przy ul. 4 Stycznia 8 89-340 Białośliwie
 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………............
reprezentowanym przez:
……………………………...………………………………………..
 
zwanym w dalszych części umowy Wykonawcą.
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09.08.2017 r.
i zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
 
 
§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy dostarczyć Zamawiającemu produkty żywnościowe, których asortyment, maksymalne ilości, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto określa załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, będący integralną częścią umowy.
 
 
§ 2
1. Dostawy będą wykonywane w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
2. Maksymalną wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy na następującą część:
Część ….………………………………...
na kwotę brutto……………………………………..……. PLN
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………
..………………….……………………………..……………………………………………..……).
 
3. Podana wartość brutto zawiera wartość towaru netto, podatek VAT, koszty transportu, rozładunku
i wniesienia towaru.
 
4. W czasie trwania oferty promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych, przez cały okres trwania promocji.
 
5. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy)
za wyjątkiem:
a. obniżenia cen towaru o procent zmiany ceny,
b. zmiany nazwy towaru w przypadku, kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry towaru, który przestał być wytwarzany,
c. zmiany podatku VAT o procent zmiany stawki podatku.
 
6. W przypadku zwiększenia, bądź ograniczenia ilości żywionych dzieci Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamawianego asortymentu. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
 
 
§ 3
1. Wykonawca dostarcza produkty:
a. zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ stosownie dla właściwej Części, w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu   o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego,
b. które są dopuszczone do sprzedaży,
c. nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
d. w zależności od rodzaju asortymentu w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
e. pierwszego gatunku,
f. czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia,
g. własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych,
h. do Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,
i. w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu
z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu),
j. w godzinach od 7:00 do godziny 11:00 w dni robocze,w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach cenowych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
 
§ 4
1. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu jak najrzetelniejszego wykonywania niniejszej umowy mając na uwadze charakter świadczonych przez siebie usług.
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ………………………...
3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: intendent Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.
5. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców w zakresie innym niż wskazany w wypełnionym przez niego formularzu ofertowym. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ma prawo zmienić podwykonawcę na wniosek i za zgodą Zamawiającego.
 
§ 5
Wykonawca w zakresie sposobu, czasu i miejsca wykonywania umowy podlega nadzorowi Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu lub osoby przez niego wyznaczonej.
 
 
§ 6
1. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby wszystkie dokumenty (atesty, certyfikaty, jakości) dostarczanych przez niego artykułów były dostarczane do każdej partii surowców w języku polskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania surowców, w czytelnie oznakowanych opakowaniach zbiorczych (w języku polskim).
 
 
§ 7
 
1. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT Kupna – Sprzedaży z terminem płatności – ……. dni oraz dokumenty potwierdzające jakość
 i pochodzenie dostarczanego towaru.
 
2. Wystawiona Faktura VAT w polu Nabywca musi zawierać dane Gminy Białośliwie, jako podatnika VAT, tj. następujące dane:
 
 
Gmina Białośliwie
 
ul. Ks. Kordeckiego 1
 
89-340 Białośliwie
 
NIP 764-26-13-133
 
3. Natomiast w polu Odbiorca musi zawierać dane Zamawiającego, jako odbiorcy dostaw,
tj. następujące dane:
 
 
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji
 
ul. 4 Stycznia 8
 
89-340 Białośliwie
4. Za zrealizowane dostawy Wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości zgodnej z wartościami brutto wynikającymi z faktur VAT sprzedaży w terminie nie dłuższym, niż …….. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.
6. Ceny określone przez Wykonawcę będą stałe, przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem   § 2 ust. 4.
 
 
§ 8
Strony dopuszczają zmiany umowy w przypadkach określonych w § 2 ust. 5 oraz w następujących sytuacjach:
1) niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,
3) wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron
i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
 
 
§ 9
1. Jeśli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego zobowiązanie nie zostanie wykonane w terminie określonym w umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. W zawiadomieniu określi prawdopodobny czas opóźnienia, jego przyczynę oraz propozycję rozwiązania zaistniałego problemu w sposób, który wyeliminuje poniesienie jakichkolwiek strat przez Zamawiającego.
2. Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy, wynikające z nieterminowości dostaw, niewłaściwego przewozu lub dostarczenia niewłaściwej jakości asortymentu odpowiada Wykonawca.
3. W przypadku nieterminowości dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 20% wartości towaru brutto objętego daną dostawą.
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu niezgodnego z warunkami Umowy,
tj. niespełniającego wymogów zawartych w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo powołać komisję, która stwierdzi i zawrze na piśmie w formie Protokołu, w jakim zakresie zostały naruszone warunki niniejszej umowy.
5. Towar zakwestionowany Wykonawca wymieni na inny pełnowartościowy w ciągu 1 godzinyod zakwestionowania towaru
6. Jeśli szkoda poniesiona przez Zamawiającego z powodu opóźnienia Wykonawcy przewyższy kary umowne, to Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w kwocie równoważnej do poniesionej straty (dotyczy niezrealizowania zobowiązań Zamawiającego z winy Wykonawcy).
 
7. Trzykrotne wykazanie nieprawidłowości, o których mowa w ust.  3 stanowić będzie podstawę rozwiązania niniejszej Umowy.
8. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Wykonawcy. Decyzja o uznaniu argumentów Wykonawcy należy do Zamawiającego.
9. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych.
10. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% kwoty określonej w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ, zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość zastrzeżonych kar umownych.
11. Zamawiający, niezależnie od pozostałych praw przysługujących mu w związku z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
a. Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy i pomimo wezwania ze Strony Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 
b. wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub ogłoszona zostanie jego upadłość albo, gdy zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej.
 
 
§ 10
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostawa nie nastąpi,
w określonym w umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu Umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w umowie.
 
 
§ 11
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi  za wady przedmiotu umowy.
 
 
§ 12
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
 
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
§ 14
1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.
 
 
§ 15
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden egzemplarz umowy otrzymuje Zamawiający.
 
 
 
 
...............................................                                          ........................................................
         Zamawiający                                                                            Wykonawca

- - - - -

Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017                              Część 1 – Mięso i produkty mięsne
 

(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................             nr .............................................................
Kod pocztowy …………………………                     Miejscowość…………………………..…...
tel. ................................................................             fax. ..........................................................
REGON .......................................................             NIP ..........................................................
email. ...........................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017r.”,
Część 1 – Mięso i produkty mięsne, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
 
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto …………………………………………….……… zł,
słownie złotych .....................................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
 
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m.
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Cena jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy w zł brutto
1
Boczek wędzony, parzony, łuskany, bez żeberek, hermetycznie zamknięty,   klasa I
kg
                      50,00   
 
 
2
Boczek świeży, surowy, bez żeberek, klasa I
kg
                     32,00
 
 
3
Łopatka bez kości i bez skóry, klasa I
kg
                    155,00   
 
 
4
Szynka wieprzowa świeża, bez kości i bez skóry,    klasa I
kg
210,00
 
 
5
Schab bez kości, klasa I
kg
150,00
 
 
6
Mięso gulaszowe, wieprzowe, klasa I
kg
150,00
 
 
7
Kiełbasa podwawelska skład: min 83%  mięso wieprzowe, klasa1
kg
                    80,00   
 
 
8
Kiełbasa biała parzona  skład: min 80 % mięso wieprzowe , klasa 1
kg
                      20,00   
 
 
9
Kiełbasa śląska skład: min 89%  mięso wieprzowe, klasa1
kg
                    85,00   
 
 
10
Serdelki delikatesowe skład: min 84% mięso wieprzowe
kg
70,00
 
 
11
Parówki szlachetne skład: min 87% mięso wieprzowe
kg
25,00
 
 
12
Tuszka z kurcząt świeża
kg
250,00
 
 
13
Piersi drobiowe z kością,   z kurczaka, świeże, 1 klasa
kg
                   130,00                                             
 
 
14
Filet z piersi kurczaka, świeży, klasa I
kg
200,00
 
 
15
Udziec świeży z kurczaka
kg
90,00
 
 
 
Razem
 
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
 
Cechy wspólne dla asortymentu – klasa I. Mięso powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, skóra bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych. 
 
WYGLĄD - nie dopuszcza się mięśni i skóry niezwiązanych ze sobą, linie cięcia równe, gładkie, produkt czysty, niezabrudzony
BARWA - Charakterystyczna, naturalna do danego asortymentu, nie dopuszcza się wylewów krwawych.
ZAPACH - Naturalny, charakterystyczny dla danego gatunku, niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu.                                                                                          
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności ……… dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty – polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
6.      Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego.
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
8.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
9.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego
10. Integralną częścią oferty są załączniki:
 
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
 
11.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
 
1.      Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
 
2.      Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
 
3.      Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
 
4.      Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
 
5.      W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
 
6.      Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
 
7.      Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
 
l.p.
Nazwa części zamówienia/Nazwa podwykonawcy
1.
 
2.
 
 
             ………………………………………………………                     ………………………………………………………         
                   miejscowość, data                                                                      podpis

- - - - - 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
Część 2 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
 
 
 
(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................    nr ...........................................................
Kod pocztowy …………………………            Miejscowość……………………………...
tel. ................................................................     fax. ........................................................
REGON .......................................................      NIP ..........................................................
email. .............................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”, Część 2 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto …………………………………………….……… zł,
słownie złotych ...................................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m.
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Wartość jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy z zł brutto
1
Bułka tarta z bułek.
kg
                   100,00   
 
 
2
Bułki pszenne, zwykłe
min 50 g
szt.
                   1200,00   
 
 
3
Bułki typu graham  min 60 g
szt.
                   550,00   
 
 
4
Bułki wieloziarniste min 70 g
szt.
                 650,00   
 
 
 
Razem
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
 
Cechy wspólne dla asortymentu – wyroby piekarskie bez dodatku substancji spulchniających
 
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności  ……… dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty – polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji
6.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego.
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
8.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag,                a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego
10. Integralną częścią oferty są załączniki:
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
11.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1.      Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2.      Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3.      Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
4.      Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
5.      W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6.      Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
 
7.      Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
l.p.
Nazwa części zamówienia/Nazwa podwykonawcy
1.
 
2.
 
 
………………………………………………………                                     ………………………………………………………         
 
miejscowość, data                                                                                   podpis
- - - - -
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
Część 3 – nabiał
 
 
(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................             nr .............................................................
Kod pocztowy …………………………                     Miejscowość…………………………..…...
tel. ................................................................             fax. ..........................................................
REGON .......................................................             NIP ..........................................................
email. ...........................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”,, Część 3 – nabiał, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto …………………………………….……… zł,
słownie złotych ........................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m.
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Wartość jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy z zł brutto
1
 
 
Masło extra 82% tłuszczu min 200 g
 
 
szt.
      
 
200,00         
 
 
2
Jogurt różne smaki  typu "milko" lub równoważny bez substancji zagęszczających i środków wzmacniających smak od 130 g - 150 g, zawartość cukru zgodna z rozporządzeniem z dnia 26-08-2015
szt.
               2 100,00   
 
 
3
Jogurt naturalny
od 370 g - 400 g typu Sokólski lub równoważny
szt.
                   120,00   
 
 
4
Maślanka  naturalna typu mrągowska 1l lub równoważny
szt.
                   40,00   
 
 
5
Mleko 3,2% tłuszczu 1l, UHT
szt.
                   70,00   
 
 
6
Mleko 2%  tłuszczu 1l, UHT
szt.
                   70,00
 
 
7
Śmietana 18% ukwaszona od 400g
szt.
                   200,00   
 
 
8
Śmietanka 0,5 l 18% , UHT typu Łaciata lub równoważny
szt.
                   200,00   
 
 
9
Śmietanka 0,5 l 30% UHT typu Łaciata lub równoważny
szt.
                     100,00   
 
 
10
Serki twarogowe 1 kg, typu Juliko lub mazurski lub równoważny, skład: min 24 g tłuszczu na 100 g
szt.
                     50,00   
 
 
11
Serki twarogowe waniliowe 0,5 kg, typu Juliko lub mazurski lub równoważny, skład: min 22 g tłuszczu na 100 g
szt.
                   20,00
 
 
12
Serki topione, batony od 100 g, skład: min 15 g tłuszczu na 100 g, typu Hochland lub równoważny
szt.
                  250,00   
 
 
 
Razem
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności ……. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty – polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji
6.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
8.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
9.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego
10. Integralną częścią oferty są załączniki:
11.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1.      Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2.      Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3.      Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
4.      Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
5.      W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6.      Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
 
7.      Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
 
l.p.
Nazwa części zamówienia/Nazwa  podwykonawcy
1.
 
2.
 
 
 
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
 
 
………………………………………………………                                     ………………………………………………………         
          miejscowość, data                                                                                   podpis
 - - - - - 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
 
Część 4 – artykuły spożywcze suche i inne
 
 
 
(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................             nr .............................................................
Kod pocztowy …………………………                     Miejscowość…………………………..…...
tel. ................................................................             fax. ..........................................................
REGON .......................................................             NIP ..........................................................
email. ...........................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017r.”,
Część 4 – artykuły spożywcze suche i inne, oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto …………………………………….……… zł,
słownie złotych ...................................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m..
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Wartość jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy w zł brutto
1
Ananas krojony w plastrach w puszce min 565 g
szt.
                       30,00
 
 
2
Brzoskwinie w puszce połówki w syropie
min 820 g
szt.
30,00
 
 
3
Bazylia min 10 g typu Cykoria, Prymat, Kamis- suszone ziele bazylii rozdrobnione
szt.
                     50,00   
 
 
4
Czosnek suszony granulowany min 20 g,  przyprawa typu Cykoria lub równoważny
szt.
                    60,00
 
 
5
Koper suszony  min 10 g, typu Cykoria lub równoważny
szt.
                        50,00    
 
 
6
Kurkuma mielona  min 15 g, przyprawa suszona, typu Cykoria lub równoważny
szt.
                        20,00   
 
 
7
Liść laurowy min 12 g, suszona przyprawa z wysuszonych liści laurowych, typu Cykoria lub równoważny
szt.
                     40,00   
 
 
8
Lubczyk , suszone ziele lubczyka, min 10 g, typu Cykoria lub równoważny
szt.
                        80,00
 
 
9
Majeranek min 20 g, suszone ziele majeranku, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                     50,00   
 
 
10
Oregano min 10 g – suszona przyprawa, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                        20,00   
 
 
11
Papryka ostra czerwona mielona sucha min 20 g, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                        40,00   
 
 
12
Papryka słodka czerwona mielona sucha min 20 g, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                     40,00   
 
 
13
Pieprz czarny mielony, suszony owoc pieprzu czarnego min 20 g, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                        140,00   
 
 
14
Rozmaryn min 10 g, suszona przyprawa, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                        20,00   
 
 
15
Sól  naturalna czysta, 1 kg, typu Kujawska lub równoważna
kg
                       90,00
 
 
16
Tymianek min 10 g, suszona przyprawa, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                        20,00   
 
 
17
Ziele angielskie min 20 g, suszona przyprawa, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                     30,00   
 
 
18
Zioła prowansalskie
min 10 g, suszona przyprawa, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                        50,00   
 
 
19
Estragon min 10 g, suszona przyprawa, typu Cykoria lub równoważne
szt.
                        10,00   
 
 
20
Przyprawa „Smakosz exstra z natury”, min 150 g, skład: min 32% suszonych warzyw, bez glutaminianu sodu, konserwantów i barwników,  typu Cykoria lub równoważne
szt.
                        30,00   
 
 
21
Cukier biały kryształ, opakowanie 1 kg
kg
                     80,00   
 
 
22
Fasola biała, gruba, „Piękny Jaś”, min 400 g
szt.
 
                        20,00   
 
 
 
23
Fasola biała, drobna,
min 400 g
szt.
                        20,00   
 
 
24
Fasola biała, gruba, „ Piękny Jaś”, 5 kg
szt.
                        10,00   
 
 
25
Kasza jęczmienna wiejska średnia,  1 kg, typu Alta lub równoważna
kg
                        20,00   
 
 
26
Kasza jęczmienna wiejska gruba lub średnia,  5 kg, typu Iglotex  lub równoważna
szt.
                        10,00   
 
 
27
Koncentrat pomidorowy  28% - 30%, 4,5 kg, tylko       z pomidorów bez konserwantów, typu Knorr lub równoważny
szt.
                        20,00   
 
 
28
Koncentrat pomidorowy 28% - 30%, od 800 g, tylko         z pomidorów bez konserwantów, typu Knorr lub równoważny
szt.
                        100,00   
 
 
29
Kisiel truskawkowy, wiśniowy lub malinowy,    od 40 g, typu Cykoria lub równoważny
szt.
                     40,00   
 
 
30
Kukurydza konserwowa     w puszce, od 400 g po odcieku 200 g, typu Pudliszki lub równoważny
szt.
                        20,00   
 
 
31
Fasola czerwona, konserwowa  w puszce,  od 400 g po odcieku 200 g lub min 60% po odcieku, typu Pudliszki lub równoważny
szt.
                     20,00   
 
 
32
Fasola czerwona, konserwowa  w puszce,  2,65 kg po odcieku 1,5 kg, typu Helcom lub równoważny
szt.
                        10,00   
 
 
33
Makaron - kształt świderki, skład: min  wartość energetyczna 350 kcal na 100 g, białko 12 g na 100 g, węglowodany 73 g na 100 g, tłuszcz 1,5 g na 100 g;      3 kg, typu Knorr lub równoważny
szt.
                     15,00   
 
 
34
Makaron - kształt kokardki, skład: min  wartość energetyczna 1500 kj na 100 g, białko 12 g na 100 g, węglowodany 73 g na 100 g, tłuszcz 1,5 g na 100 g;      3 kg, typu Knorr lub równoważny
szt.
                        30,00   
 
 
35
Makaron - kształt gwiazdki, skład: min  wartość energetyczna 1500 kj na 100 g, białko 12 g na 100 g, węglowodany 73 g na 100 g, tłuszcz 1,5 g na 100 g;      3 kg, typu Knorr lub równoważny
szt.
                        10,00   
 
 
36
Makaron - kształt muszelka mała, skład: min  wartość energetyczna 1500 kj na 100 g, białko 12 g na 100 g, węglowodany 73 g na 100 g, tłuszcz 1,5 g na 100 g;      3 kg, typu Knorr lub równoważny
szt.
                        10,00   
 
 
37
Makaron - kształt nitka cięta, skład: min  wartość energetyczna 1500 kj na 100 g, białko 12 g na 100 g, węglowodany 73 g na 100 g, tłuszcz 1,5 g na 100 g;      3 kg, typu Knorr lub równoważny
szt.
                        20,00   
 
 
38
Makaron spaghetti, skład: min  wartość energetyczna 1500 kj na 100 g, białko 12 g na 100 g, węglowodany 73 g na 100 g, tłuszcz 1,5 g na 100 g; 3 kg, typu Knorr lub równoważny
szt.
                        20,00   
 
 
39
Makaron - kształt świderki, skład: min  wartość energetyczna 1526 kj na 100 g, białko 11 g na 100 g, węglowodany 74 g na 100 g, tłuszcz 1,4 g na 100 g;      od 400 g, typu Okruszek lub równoważny
szt.
                        30,00   
 
 
40
Makaron - kształt muszelka, skład: min  wartość energetyczna 1526 kj na 100 g, białko 11 g na 100 g, węglowodany 74 g na 100 g, tłuszcz 1,4 g na 100 g;      od 400 g, typu Okruszek lub równoważny
szt.
                        50,00   
 
 
41
Makaron - kształt kokardki, skład: min  wartość energetyczna 1526 kj na 100 g, białko 11 g na 100 g, węglowodany 74 g na 100 g, tłuszcz 1,4 g na 100 g;      od 400 g, typu Okruszek lub równoważny
szt.
                     40,00   
 
 
46
Makaron - kształt nitka cięta, skład: min  wartość energetyczna 1526 kj na 100 g, białko 11 g na 100 g, węglowodany 74 g na 100 g, tłuszcz 1,4 g na 100 g;      od 400 g, typu Okruszek lub równoważny
szt.
                      40,00
 
 
47
Makaron - kształt wesołe literki, skład: min  wartość energetyczna 1637 kj na 100 g, białko 13 g na 100 g, węglowodany 76 g na 100 g, tłuszcz 3,4 g na 100 g;      od 250 g, typu Polmak lub równoważny
szt.
                     150,00   
 
 
48
Mąka pszenna wrocławska typ 500; 1 kg; typu KARO  lub równoważny
kg
                     150,00   
 
 
49
Mąka ziemniaczana, 0,5 kg; skład: min wartość energetyczna 1374 kj na 100 g, białko 0 g na 100 g, węglowodany 81 g na 100 g, tłuszcze 0 g na 100 g, typu Trzemeszno lub równoważny
szt.
                     20,00   
 
 
50
Olej rzepakowy 1 l; z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno, typu kujawski, uniwersalny lub równoważny
szt.
                     120,00   
 
 
51
Olej rzepakowy 3 l; rafinowany, typu Iglotex lub równoważny
szt.
                    50,00   
 
 
52
Ryż długoziarnisty preparowany termicznie,     5 kg;  typu Knorr lub równoważny
szt.
                     20,00   
 
 
53
Ryż biały, 1 kg;  typu Kros lub równoważny
kg
                     50,00   
 
 
54
Woda niegazowana naturalna, 5 l; typu Lewiatan, Aqva lub równoważny
szt.
                     200,00   
 
 
55
Czekolada gorzka od 100 g, skład: min 70% kakao, typu Wawel lub równoważny
szt.
                     400,00   
 
 
56
Groch łuskany, połówki, od 400 g; typu Alta lub równoważny
szt.
                        30,00   
 
 
 
 
   57
Papryka czerwona, cięta, konserwowa, 4,1 kg; po odcieku 2,3 kg, typu Helcom lub równoważny
szt.
                      10,00   
 
 
 
Razem
 
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
Cechy wspólne dla asortymentu – wyżej wymienione produkty nie mogą zawierać substancji szkodliwych, które mają wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności ……. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty –  polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
6.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
8.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
9.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.
 
10. Integralną częścią oferty są załączniki:
 
·         ………………………………………………………………….
 
·         ………………………………………………………………….
 
·         ………………………………………………………………….
 
·         ………………………………………………………………….
 
·         ………………………………………………………………….
 
11.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1.      Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2.      Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3.      Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
4.      Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
5.      W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6.      Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
 
7.      Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
l.p.
Nazwa części zamówienia/Nazwa  podwykonawcy
1.
 
2.
 
 
                                   ………………………………………………………         
   miejscowość, data                                                                                   podpis
- - - - - - 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
Część 5 – warzywa
 
 
 
(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................             nr .............................................................
Kod pocztowy …………………………                     Miejscowość…………………………..…...
tel. ................................................................             fax. ..........................................................
REGON .......................................................             NIP ..........................................................
email. ...........................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”, Część 5 – warzywa oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto ………………………………….……… zł,
słownie złotych .......................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m.
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Wartość jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy z zł brutto
1
Buraczki czerwone
kg
                  250,00   
 
 
2
Cebula biała, średnica przekroju poprzecznego minimum 6 cm
 
kg
                   110,00
 
 
3
Cebula czerwona średnica przekroju poprzecznego minimum 6 cm
kg
                  10,00   
 
 
4
Brokuł świeży, min 700 g
szt.
                     10,00   
 
 
5
Kalafior świeży, min 1 kg
szt.
                  30,00   
 
 
6
Kapusta biała świeża
kg
                  320,00
 
 
7
Kapusta modra świeża
kg
                  100,00   
 
 
8
Kapusta kwaszona
kg
                  260,00   
 
 
9
Kapusta pekińska
kg
                     50,00   
 
 
10
Koperek świeży, pęczki,  
min 100 g
szt.
                     60,00   
 
 
11
Marchew, nie mniejsza niż 16 cm
kg
                  710,00   
 
 
12
Ogórek kwaszony
kg
                    100,00   
 
 
13
Ogórek świeży długi zielony
kg
                  100,00
 
 
14
Pieczarki białe
kg
                     100,00   
 
 
15
Pietruszka korzeń
kg
                     200,00   
 
 
16
Pomidor czerwony
kg
                  20,00    
 
 
17
Por na sztuki
szt.
                     230,00
 
 
18
Rzodkiewka pęczek, min 10 sztuk  w pęczku
szt.
                    30,00
 
 
19
Seler korzeń
kg
                   150,00
 
 
20
Ziemniaki jadalne  typu Denar, Gwiazda, Wineta lub równoważne
kg
                 3200,00
 
 
 
Razem
 
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
 
Cechy wspólne dla asortymentu - wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktu, bez naleciałości pleśniowych, nie zgniłe.
 
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności ……. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty – polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
6.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego.
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
8.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.
10. Integralną częścią oferty są załączniki:
 
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
11.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1.      Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2.      Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3.      Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
4.      Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
5.      W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6.      Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
 
7.      Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
l.p.
Nazwa części zamówienia/Nazwa  podwykonawcy
1.
 
2.
 
 
                                     ………………………………………………………         
miejscowość, data                                                                                   podpis
- - - - - 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
Część 6 – owoce krajowe
 
 
 
(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................             nr .............................................................
Kod pocztowy …………………………                     Miejscowość…………………………..…...
tel. ................................................................             fax. ..........................................................
REGON .......................................................             NIP ..........................................................
email. ...........................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”, Część 6 – owoce krajoweoferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto ………………………………….……… zł,
słownie złotych .......................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m.
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Wartość jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy z zł brutto
1
Jabłka Lobo lub równoważny,
średnica przekroju poprzecznego min 7 cm, waga min 150 g
 
kg
                  250,00   
 
 
 
2
Jabłka Szampion lub równoważny,
średnica przekroju poprzecznego min 7 cm, waga min 150 g
kg
                   250,00
 
 
3
Jabłka Cortland lub równoważny,
średnica przekroju poprzecznego min 7 cm, waga min 150 g
kg
                  250,00   
 
 
4
Jabłka Gala lub równoważny,
średnica przekroju poprzecznego min 7 cm, waga min 150 g
kg
                     250,00   
 
 
5
Śliwka świeża Empres lub równoważny , min średnica przekroju poprzecznego
5 cm
kg
                 100,00
 
 
6
Gruszka Konferencyjna lub równoważny
kg
                  150,00   
 
 
7
Gruszka Wiliams lub równoważny
kg
150,00
 
 
 
Razem
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
 
Cechy wspólne dla asortymentu - wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktu, bez naleciałości pleśniowych, nie zgniłe.
 
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności ……. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty – polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
6.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego.
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
8.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.
10. Integralną częścią oferty są załączniki:
 
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
11.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1.      Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2.      Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3.      Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
4.      Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
5.      W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6.      Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
 
7.      Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
 
 
 
l.p.
Nazwa części zamówienia/Nazwa  podwykonawcy
1.
 
2.
 
 
                                  ………………………………………………………         
miejscowość, data                                                                                   podpis
- - - - - 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
Część 7 – owoce cytrusowe
 
 
 
(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................             nr .............................................................
Kod pocztowy …………………………                     Miejscowość…………………………..…...
tel. ................................................................             fax. ..........................................................
REGON .......................................................             NIP ..........................................................
email. ...........................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”, Część 7– owoce cytrusoweoferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto ………………………………….……… zł,
słownie złotych .......................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m.
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Wartość jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy z zł brutto
1
Banan  żółty, Ekwador lub równoważny, długość 12-16 cm, waga min 150 g
 
kg
                  220,00   
 
 
2
Cytryna, min wielkość średnicy przekroju poprzecznego   6 cm
kg
                   40,00
 
 
3
Mandarynka/ Klementynka min wielkość     6 cm
kg
                  350,00   
 
 
4
Pomarańcze, min wielkość średnicy  przekroju poprzecznego
8 cm
kg
                     100,00   
 
 
 
Razem
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
Cechy wspólne dla asortymentu - wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktu, bez naleciałości pleśniowych, nie zgniłe.
 
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności ……. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty – polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
6.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego.
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
8.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.
 
 
10. Integralną częścią oferty są załączniki:
 
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
11.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1.      Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2.      Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3.      Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
4.      Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
5.      W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6.      Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
 
7.      Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
l.p.
Nazwa części zamówienia/Nazwa  podwykonawcy
1.
 
2.
  

………………………………………………………                                     ………………………………………………………         
 
miejscowość, data                                                                                   podpis
 
 Załącznik nr 8 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
Część 8 – jaja
 
 
(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................             nr .............................................................
Kod pocztowy …………………………                     Miejscowość…………………………..…...
tel. ................................................................             fax. ..........................................................
REGON .......................................................             NIP ..........................................................
email. ...........................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”, Część 8 – jajaoferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto ………………………………….……… zł,
słownie złotych .......................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m.
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Wartość jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy z zł brutto
1
Jaja świeże,
min „L”, gat. 1
szt.
                  2500,00   
 
 
 
Razem
 
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
Cechy wspólne dla asortymentu - wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktu, bez naleciałości pleśniowych, nie zgniłe.
 
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności …… dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty – polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
6.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego.
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
8.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9.      Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.
10. Integralną częścią oferty są załączniki:
 
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
·         ………………………………………………………………….
11.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1.      Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2.      Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3.      Niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
4.      Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
5.      W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
6.      Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
 
7.      Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
l.p.
Nazwa części zamówienia/Nazwa  podwykonawcy
1.
 
2.
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………                                     ………………………………………………………         
 
miejscowość, data                                                                                   podpis
 - - - - - -
Załącznik nr 9 do SIWZ
Znak sprawy SPB.260.1.2017
 
Część 9 - artykuły spożywcze - grupa produktów:
ryby mrożone, warzywa i owoce mrożone
 
 
 
(pieczęć wykonawcy)
 
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres oferenta:
ul. .................................................................             nr .............................................................
Kod pocztowy …………………………                     Miejscowość…………………………..…...
tel. ................................................................             fax. ..........................................................
REGON .......................................................             NIP ..........................................................
email. ...........................................................
 
Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie w okresie od 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.”, Część 9 - ryby mrożone, warzywa i owoce mrożone, oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
Zamówienie wykonamy za łączną kwotę brutto ………………………………………….…zł,
słownie złotych ........................................................................................................................
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego ustalamy na ………………… minut
 
W ramach zamówienia oferujemy dostawy niżej zamówionego towaru:
 
Lp.
 
Nazwa i rodzaj artykułu
 
j.m.
 
Szacunkowa ilość dostawy w okresie 25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
 
Wartość jednostkowa w zł brutto
 
Wartość ogółem dostawy w zł brutto
1
Brukselka mrożona, 2,5 kg; klasa I
szt.
                   5,00
 
 
2
Brokuły mrożone, 2,5 kg; klasa I
szt.
                   15,00   
 
 
3
Groszek zielony mrożony, 2,5 kg; klasa I
szt.
                 10,00   
 
 
4
Kalafior mrożony, 2,5 kg; gat.
szt.
                 10,00   
 
 
5
Marchew mrożona mini, 2,5 kg; klasa I
szt.
                 10,00   
 
 
6
Mieszanka kompotowa, bez pestek, 2,5 kg; klasa I
szt.
                30,00
 
 
7
Mieszanka warzywna 3-składnikowa (kalafior, brokuł, marchewka talarki), 2,5 kg;  klasa I
szt.
                 10,00   
 
 
8
Papryka czerwona, cięta, mrożona, 2,5 kg; klasa I
szt.
                   10,00
 
 
9
Papryka trio - mix, cięta, mrożona, 2,5 kg; klasa I
szt.
                 5,00   
 
 
10
Truskawka mrożona,
2,5 kg; klasa I
szt.
                 40,00   
 
 
11
Wiśnia mrożona bez pestek, luz 2,5 kg; klasa I
szt.
                 20,00   
 
 
12
Malina mrożona,
2,5 kg; klasa I
szt.
                 10,00
 
 
13
Agrest mrożony,
2,5 kg; klasa I
szt.
                   5,00   
 
 
14
Warzywa mrożone „Bukiet królewski” lub równoważny – brokuł, kalafior, marchew talarki, 2,5 kg; klasa I
szt.
                 5,00   
 
 
15
Kukurydza ziarno, mrożona, 2,5 kg; klasa I
szt.
                 5,00   
 
 
16
Filet z miruny patagońskiej ze skórą, głęboko mrożony, waga jednej sztuki min 170 g, klasa I, ilość glazury max
10 %
kg
         210,00       
 
 
17
Filet z morszczuka argentyńskiego bez skóry, głęboko mrożony, waga jednej sztuki min 200 g, klasa I, ilość glazury max
10 %
kg
        100,00        
 
 
18
Paluszki z filetów rybnych panierowane (miruna, mintaj lub morszczuk), klasa I
kg
                 30,00
 
 
19
Filet śledziowy solony typu matjas lub równoważny, 4 kg; klasa I
szt.
                   5,00   
 
 
20
Pierogi mrożone ruskie, klasa I, typu Pierożek lub równoważny
kg
                   60,00   
 
 
21
Pierogi mrożone z serem, klasa I, typu Pierożek lub równoważny
kg
                   230,00   
 
 
22
Pierogi mrożone z kapustą
i grzybami, klasa I, typu Pierożek lub równoważny
kg
                 30,00   
 
 
23
Kopytka mrożone, klasa I, typu Roka lub równoważne
kg
                130,00   
 
 
24
Uszka z kapustą i grzybami, mrożone, klasa I, typuRoka lub równoważne
kg
                 10,00   
 
 
25
Pierogi leniwe, mrożone, klasa I, typu Pierożek lub równoważne
kg
                   150,00   
 
 
 
Razem
 
 
Czas realizacji dostawy
 
Czas zapłaty faktury
 
 
 
1.      Dostawy będą realizowane w terminie wskazanym w SIWZ Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi telefonicznie w dniu poprzedzającym dzień planowanej dostawy do godz. 14:00.
2.      Termin płatności …….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Sposób zapłaty – polecenie przelewu.
4.      Podane w ofercie ceny będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia
25.09.2017 r. do 22.12.2017 r.
5.      W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową zobowiązujemy się do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji.
6.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego oświadczenia umownego.
7.      Oświadczam, że pozostajemy związani ofertą na okres 30 dni zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.