W NASZEJ SZKOLE
 
  STRONA STARTOWA
  ROK 2017-2018
  PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW
  PLAN LEKCJI
  GODZINY ZAJĘĆ I PRZERW
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  WYWIADÓWKI I DYŻURY
  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
  RADY PEDAGOGICZNE
  PATRON SZKOŁY
  HYMN SZKOŁY
  PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
  KLASY - WYCHOWAWCY
  GABINET PEDAGOGA-LOGOPEDY
  GABINET PSYCHOLOGA
  GABINET PIELĘGNIARKI
  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA 2017-2018
  PRZETARG NA DOSTAWĘ ART. SPOŻ. DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
  PRZETARG-INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
  PRZETARG-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
  STOŁÓWKA
  SPORT W SZKOLE
  ŚWIETLICA
  BIBLIOTEKA
  RADA RODZICÓW
  LEGENDA BIAŁOŚLIWSKA
  PRZYDATNE LINKI
  UBEZPIECZENIA NA ROK 2017-2018
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
  800-LECIE BIAŁOŚLIWIA
  ARCHIWUM 2016-2017
  ARCHIWUM 2015-2016
  ARCHIWUM 2014-2015
  ARCHIWUM 2013-2014
  ARCHIWUM 2012-2013
  ARCHIWUM 2011-2012
  ARCHIWUM 2010-2011
  ARCHIWUM 2009-2010
  SAMORZĄD
  PROMOCJA ZDROWIA
  Licznik
  GALERIA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu                        Białośliwie, 18.10.2017 r.

Ul. 4 Stycznia 8

89-340 Białośliwie

Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Białośliwie -Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu                                 

Ul. 4 Stycznia 8

89-340 Białośliwie

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie wjazdu do szkoły w Dębówku Nowym  .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- utwardzenie 100 m2 wjazdu kostką grubość od 8 cm

- wykorytowanie i wywóz urobku,

- wykonanie podbudowy zasadniczej grubość od 20 cm z gruzu betonowego,

- wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubość od 8 cm,

- ułożenie kostki betonowej i zagęszczenie jej,

- zasypanie szczelin piaskiem,

- wykonanie rowków pod krawężniki,

- wykonanie ławy i montaż krawężnika drogowego wraz z ławą oporową,

- płatność przelewem 14 dni,

- udzielenie gwarancji 36 miesięcy.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia

podwykonawcom.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2017 r.

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

1.      Cena brutto w złotych polskich (80 %)

2.      Krótki czas realizacji (20 %)

Do 30.11.2017 r. – 20 pkt.

Do 15.12.2017 r. – 15 pkt.

1% to 1 pkt.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej,
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu,

ul. 4 Stycznia 8

89-340 Białośliwie , bialosliwieszp@wp.pl

do dnia 03.11.2017 r. do godziny 15.00

 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.11.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu.

Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w zapytaniu,
zostaną powiadomieni niezwłocznie 
o wyborze oferty.                        

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Owiedziło nas: 36051 odwiedzający<<
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=